ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA i odbierz 50 zł na pierwsze zakupy!Sprawdź szczegóły
Koszyk

Nie masz produktów w koszyku.

Regulamin Regulamin

 

REGULAMIN konkursu "DODAJ ZDJĘCIE +50 PLN"

1.       Organizatorem Konkursu zwanego dalej „Konkursem”, który trwa od 01.01.2016 do odwołania, są Sebastian Didyk i Agnieszka Jakiel prowadzący działalność gospodarczą jako wspólnicy spółki cywilnej pod firmą „zFABRYKI.PL S.C. Didyk Jakiel” w Gdyni przy ul. Mickiewicza 31/1, 81-379 Gdynia, NIP: 586-225-85-90, zwani dalej „Organizatorem”. 

2.       Niniejszy regulamin Konkursu (zwany dalej „Regulaminem") jest wiążący dla Organizatora i niżej zdefiniowanych Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu.  Regulamin jest dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora oraz od adresem https://www.zfabryki.pl/. 

3.       Konkurs jest organizowany za pośrednictwem Internetu, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wyłącznie w ramach sklepu internetowego Organizatora prowadzonego pod adresem https://www.zfabryki.pl (zwanego dalej „Sklepem”). 

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród Uczestnikom Konkursu działającym niezgodnie z Regulaminem lub niespełniających wymogów w nim określonych. Organizator zastrzega sobie możliwość, na każdym etapie trwania Konkursu, wykluczenia Uczestnika Konkursu, który działa w sposób sprzeczny z zasadami Konkursu opisanymi w Regulaminie lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Organizator nie ma obowiązku informowania Uczestników o wykluczeniu z Konkursu.

5.       W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które w chwili jego rozpoczęcia Konkursu posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz które zakupiły towar oferowany przez Sklep. 

6.       Przystępując do Konkursu, Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszelkie zasady w nim opisane. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające go do wzięcia udziału w Konkursie.

7.       Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: zapoznanie się z Regulaminem, zakupienie towaru w Sklepie, wykonanie zadania konkursowego opisanego poniżej oraz posiadanie przez Uczestnika Konkursu pełnej zdolności do czynności prawnych.

8.       Przystąpić do Konkursu można w każdym czasie jego trwania.

9.       Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres zdjęcia, na którym będzie przedstawiony: (a) mebel zakupiony w Sklepie oraz (b) Uczestnik, osoba trzecia i/lub zwierzę. Organizator dopuszcza możliwość przesłania zdjęcia zawierającego wizerunek osoby niepełnoletniej przez jej opiekuna prawnego. W takim wypadku wszelkie oświadczenia, o których mowa w Regulaminie, w szczególności w zapisach dotyczących praw autorskich, składa opiekun prawny osoby niepełnoletniej.

11.        Przesłane zdjęcie musi spełniać ogólne zasady dobrych obyczajów, w tym niedopuszczalne jest przesyłanie zdjęć, które w szczególności są sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego, naruszają prawa osób trzecich, w szczególności, na podstawie właściwej ustawy o ochronie praw autorskich i innych praw, są sposób wulgarne, niecenzuralne lub obraźliwe.

12.       Zdjęcie musi spełniać następujące wymagania techniczne: musi być zapisane w formacie „.jpg”, maksymalna wielkość zdjęcia może wynosić 1 MB.

13.       Uczestnik może zgłaszać wyłącznie zdjęcia, do których przysługują mu prawa autorskie w zakresie niezbędnym do ich wykorzystania dla potrzeb Konkursu, obejmującym w szczególności prawo do publikacji, kopiowania i zwielokrotniania oraz przekazania prawa do umieszczenia na stronach internetowych Organizatora, prowadzonych przez niego blogach oraz na profilach Organizatora w serwisie Instagram, Facebook oraz innych podobnych portalach społecznościowych.

14.       Przez zgłoszenie do udziału w Konkursie tj. przesłanie zdjęcia, Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na udostępnianie tego zdjęcia w celach promocyjnych w Sklepie oraz w miejscach wskazanych powyżej oraz na jego publikowanie i rozpowszechnianie w w/w miejscach wizerunku Uczestnika Konkursu oraz osób trzecich.

15.       Organizator Konkursu decyduje, w jakim czasie oraz które zdjęcia będą wykorzystane i opublikowane w Sklepie oraz na profilach Organizatora w portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram i innych.

16.       Każdy Uczestnik Konkursu, który spełni wymagania opisane powyżej otrzyma nagrodę w postaci bonu zakupowego o wartości 50,00 zł do wykorzystania w Sklepie (zwaną dalej Nagrodą). Jeden Uczestnik może wygrać w Konkursie tylko jedną Nagrodę. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, usługi ani też równowartość pieniężną. Zwycięzca Nagrody nie może przenieść prawa do niej na osoby trzecie.

17.       Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu, w tym, celem wydania im Nagród i uregulowania ewentualnych zobowiązań podatkowych związanych z ich wydaniem. Informacje dotyczące Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora i przekazywane do Urzędu Skarbowego, jak również mogą być przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla w/w celów, jest niezależna od czasu trwania Konkursu. Zgoda może być odwołana w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy Uczestnik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazując pełne imię i nazwisko Użytkownika oraz jego adres e-mail i nazwę Konkursu lub drogą pisemną na adres Organizatora. Złożenie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika w trakcie trwania Konkursu, uważane będzie za wycofanie się Uczestnika z Konkursu. Wycofanie zgody uniemożliwiające przekazanie Uczestnikowi Nagrody uprawnia Organizatora do odmowy jej wydania.

18.       Uczestnik zgadzając się na pobranie jego danych niezbędnych do udziału w Konkursie, a także dzieląc się twórczością poprzez przesłanie zdjęcia, wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych na zasadach określonych w Regulaminie oraz na wykorzystywanie jego wizerunku oraz wizerunków osób trzecich umieszczonych na Zdjęciach dla celów opisanych powyżej. Uczestnik oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami do zdjęcia, na którym został uwieczniony wizerunek jego oraz osób trzecich oraz prawem do decydowania o wykorzystaniu tych wizerunków na zasadach określonych w Regulaminie, w tym prawa do korzystania z niego na zasadach określonych w stosunku do Dzieła zgodnie z postanowieniami poniżej.

19.       Uczestnik Konkursu oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu wyłączne prawa majątkowe do zgłoszonego przez niego do Konkursu zdjęcia w całości oraz do jego poszczególnych elementów (zwanego dalej „Dziełem”). Dziełem w rozumieniu Regulaminu są wszelki zapisy plików, w szczególności graficznych w programach: Flash (FLA), Corel Draw (.cdr), Adobe Photoshop, Adobe Reader, Microsoft Paint, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, kody HTML i definicje CSS, a także wszelkie materiały, w tym grafiki, zdjęcia, scenariusze, powstałe w związku z realizacją Zdjęcia, które będą posiadały takie indywidualne cechy twórcze, iż będą stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

20.       Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku nieskutecznego lub wadliwego nabycia praw do Dzieła od osób trzecich lub w wyniku nabycia praw do Dzieła obciążonych prawami osób trzecich, a także w wyniku nieskutecznego lub wadliwego udzielenia licencji zgodnie z Regulaminem. Jeżeli po udzieleniu licencji ujawnią się jakiekolwiek wady prawne, obciążenia lub roszczenia osób trzecich, Uczestnik będzie zobowiązany zwolnić Organizatora ze wszelkich związanych z tym roszczeń osób trzecich, naprawić wszelkie szkody wyrządzone z powodu takich wad, obciążeń lub roszczeń, a nadto złoży publiczne oświadczenie stosownej treści.

21.       Z chwilą zgłoszenia się Uczestnika do Konkursu, Organizator nabywa licencję niewyłączną do przesłanego zdjęcia na polach eksploatacji wskazanych poniżej. Z chwilą wydania Nagrody Uczestnik udziela Organizatorowi wyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z Dzieła wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych oraz prawem do udzielania sublicencji. 

22.       Uczestnik oświadcza, że może udzielić licencji na korzystanie z Dzieła zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez naruszania praw osób trzecich lub innej umowy. Udzielenie licencji, o której mowa powyżej następuje w zakresie wszystkich pól eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności Organizator uprawniony jest do: utrwalania jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficzne, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, na płycie cd/dvd, cyfrowo; zwielokrotnienia jakąkolwiek techniką, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficzne, na taśmie magnetycznej, na dyskietce, na płycie cd/dvd, cyfrowo; wprowadzenia do obrotu; wprowadzenia do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej; publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie); publicznego wykonania i/lub publicznego odtwarzania; wystawiania; wyświetlania; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek zmian; użyczania i/lub najmu; dzierżawy; nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną; nadawania za pośrednictwem satelity; równoczesnego i integralnego nadawania (reemitowania) dzieła.

23.       Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonywania w imieniu autora Dzieła – jego autorskich praw osobistych, a w szczególności do: decydowania o nienaruszalności treści i formy Dzieła; decydowania o pierwszym udostępnieniu Dzieła publiczności; decydowania o nadzorze nad sposobem z korzystania z Dzieła. Uczestnik zobowiązuje się, że on sam lub inny autor Dzieła nie będzie wykonywał w stosunku do Organizatora swych autorskich praw osobistych.

24.       Organizator ma prawo do wszelkich zmian Dzieła, obejmujących także zmiany wynikające z opracowania redakcyjnego. Organizator ma prawo do korzystania z fragmentów Dzieła i rozporządzania nimi w zakresie pół eksploatacji określonych powyżej. Organizatorowi przysługuje prawo włączania i wykorzystywania Dzieła w ramach dowolnych utworów i innych dóbr (m.in. dowolnych programów komputerowych, utworów audiowizualnych, stron WWW, baz danych).

25.       Za udzielenie licencji Uczestnik nie otrzymuje wynagrodzenia poza bonem zakupowym – Nagrodą.

26.       Odpowiedzialność za ewentualne naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich w związku z Konkursem, za działania Uczestnika Konkursu, takie jak np.: umieszczenie danych osobowych i/lub zdjęć osób trzecich ponosi wyłącznie Uczestnik Konkursu.

27.       Organizator ponosi odpowiedzialność za zapewnienie ochrony danych osobowych Uczestników Konkursu. Organizator odpowiada za wydanie Nagród zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 

28.       Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz do przedłużenia trwania Konkursu.

29.       W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzygać będzie Organizator Konkursu. Odpowiednie zastosowanie mają również stosowne przepisy prawa cywilnego. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Konkursu, będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

30.       Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi udzielane będą w terminie do 14 dni roboczych. Organizator nie udziela informacji, jeżeli miałoby to stanowić naruszenie postanowień Regulaminu.

pixelpixel